Privacyverklaring Vitaal-Zuid

Vitaal-Zuid, gevestigd aan Nijerf 1 6562 KW Groesbeek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:


Persoonsgegevens die wij verwerken

Vitaal-Zuid verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Om aan onze contractuele verplichtingen te kunnen voldoen hebben we deze persoonsgegevens nodig.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt bij het aanvragen van / corresponderen over onze diensten of ten behoeve van de afhandeling van betalingen, bv. bankgegevens.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Voor het verwerken van persoonsgegevens van jongeren, jonger dan 16 jaar, is toestemming van een ouder of voogd noodzakelijk. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vitaal-zuid.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vitaal-Zuid verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te informeren over je concrete aanvraag naar een activiteit en om wijzigingen van onze diensten en producten te communiceren en daarmee te voldoen aan onze contractuele verplichtingen.
  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Verzenden van een eventuele nieuwsbrief
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Vitaal-Zuid neemt geen geautomatiseerde besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vitaal-Zuid) tussen zit. Vitaal-Zuid gebruikt de standaard Office programma’s Outlook, Word en Excel.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vitaal-Zuid bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Voor het uitvoeren van opdracht / activiteit bewaren we de volgende gegevens gedurende de offertefase tot uiterlijk vier weken na voltooiing van de activiteit:
Voor- en achternaam / Bedrijfsnaam (indien van toepassing) / Adresgegevens / Telefoonnummer / overige persoonsgegevens (bv. in mails, telefonisch) die je actief aan ons verstrekt bij het aanvragen van / corresponderen over onze diensten of ten behoeve van de afhandeling van betalingen, bv. bankgegevens.

Voor het toesturen van een eventuele nieuwsbrief, een promotionele mailing of het organiseren van een mogelijke reünie bewaren we tot uiterlijk twee jaar na voltooiing van de activiteit:

Mailadres (in een totaalbestand).

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Vitaal-Zuid verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vitaal-Zuid gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vitaal-Zuid en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van jou waarover we beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vitaal-zuid.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Vitaal-Zuid wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vitaal-Zuid neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@vitaal-zuid.nl